Ramme Lomborg Idrætsforening

Forslag til vedtægtsændringer.

Ramme-Lomborg IF
Forslag til vedtægtsændringer
§1 til §5 uændret.
§6: Kontingent for et passiv medlemskab fastsættes af generalforsamlingen.
Ændres til bestyrelsen

§7 og § 8 uændret.

§9: Indvarsling sker på foreningens hjemmeside og ved annoncering i den lokale avis mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ændres til foreningens hjemmeside samt evt. lokale nyhedsbreve og Facebook.

§9 stk. 4 udgår.
Til den stiftende generalforsamling overføres stemmeret fra de fire fusionerende foreninger, hhv. Dybe-Ramme Gymnastikforening, Ramme If, Lomborg Motions- og Gymnastik Forening, samt Lomborg If til den nye forening, Ramme Lomborg IF.

§10 Dagsorden:
Pkt. 5 udgår. (Fastsættelse af et kontingent for et passivt medlemskab)

§11 stk. 2: §8, §19 og §20 skal være §8, §16 og §17, da § 19 og §20 ikke findes.

§11 Der tages referat af vedtagne beslutninger der underskrives af dirigenten og de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi udleveres til foreningens medlemmer på forlangende.

Ændres til: og de deltagende bestyrelsesmedlemmer udgår. Kopi udleveres til foreningens medlemmer på forlangende ændres til: Der tages referat af de vedtagne beslutninger som underskrives af dirigenten og referenten og referatet offentliggøres på Ramme Lomborg IF’s hjemmeside.

§12 uændret.

§13 Bestyrelse – valg.
Ændres til Foreningens ledelse:
1. Foreningens ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Alle valg til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode. Bestyrelsen består af 3 frit valgte medlemmer samt et antal aktivitetsudvalgsformænd, som er valgt på generalforsamlingen.

2: Bestyrelsen konstituerer sig med følgende:
• Formand
• Næstformand
• Kasserer
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov eller overdrage enkelt medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.
Pkt. 5 Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal afgives skriftlig.
Ændres til: Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oplyses på generalforsamlingen og kan på forlangende være skriftligt.

Pkt. 7 første gang efter lodtrækning udgår.

§14 Regnskab uændret.

§15 pkt. 4 udgår og overføres til foreningens ledelse.

§16 og §17 uændret.
Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2017.

Se eventuelt nuværende vedtægter her.